Betalingsvoorwaarden

De factuur is betaalbaar binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.  De op vervaldag niet betaalde som wordt verhoogd met verwijlinterest zoals bepaald in artikel 5, tweede lid van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en wel (i) voor consumenten vanaf de kalenderdag na de dag van verzending van een eerste gratis herinnering, en (ii) voor ondernemingen vanaf de zestiende dag na de factuurdatum en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.  Tevens zal alsdan de niet betaalde som verhoogd worden met volgende forfaitaire schadevergoeding : (i) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is, (ii) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro ligt, en (iii) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.  Ten aanzien van ondernemingen behoudt Moreau & Blomme Estate Consultants BV zich het recht voor een hogere reële schadevergoeding te eisen.