Betalingsvoorwaarden

 

De factuur is betaalbaar binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.  De op vervaldag niet betaalde som geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002, en wordt ten titel van schadevergoeding forfaitair verhoogd met tien procent (10%) met een minimum van tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) – bovenop de invorderingskosten.  De factuur wordt geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet per aangetekend schrijven betwist wordt binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum.