Vermogensplanning

Eén van de eersten

Moreau & Blomme Estate Consultants werd in 2000 opgericht door de juristen Marc Moreau en Luc Blomme als één van de eerste kantoren in België die zich specifiek richten op de niche van de vermogensplanning of estate planning.

Onafhankelijk advies

Moreau & Blomme verleent aan een vermogend cliënteel volstrekt onafhankelijk advies inzake de privaat- en fiscaalrechtelijke aspecten van vermogensorganisatie en -overdracht, zowel binnen een familiale context als erbuiten.

Begeleiding van A tot Z

De service reikt evenwel verder dan de loutere adviesverlening: de cliënt wordt volledig begeleid bij de concrete uitwerking van de adviezen; desgevallend worden ook de contacten met de fiscale administratie en andere derden verzorgd. Aangezien Moreau & Blomme erkend is als belastingconsulent geniet zij in de uitvoering van haar opdrachten van een wettelijk beschermd beroepsgeheim. Er wordt in dit kader, onder meer, vaak op ons een beroep gedaan bij:

  • het afsluiten van huwelijkscontracten en het opmaken van testamenten,
  • het schenken met behoud van inkomen en zeggenschap (al dan niet middels oprichting van een controlevehikel),
  • de overdracht van de familiale onderneming aan de volgende generatie (al dan niet in het bedrijf tewerkgestelden).
Ervaring en expertise

De adviesverlening, en haar concrete uitwerking, vergen een doorgedreven, theoretische én praktische kennis van de relevante aspecten van verschillende rechtsdomeinen, waaronder: familierecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, internationaal privaatrecht, vennootschapsrecht, registratierecht, successierecht, verzekeringsrecht, personen- en vennootschapsbelasting… Via permanente vorming streeft Moreau & Blomme ernaar om op elk moment in elk van deze gebieden over een uitstekende kennis te beschikken. De jarenlange ervaring van de beide vennoten, deels lang vóór de oprichting van Moreau & Blomme opgebouwd, laat bovendien toe om deze kennis in een historisch perspectief te plaatsen. Dit maakt het, tot op zekere hoogte, mogelijk om bij de adviesverlening proactief tewerk te gaan.

Troeven

Behalve over een grondige kennis van de materie, beschikt het kantoor Moreau & Blomme over belangrijke troeven: specialisatie, kleinschaligheid, pragmatisme.

  • Specialisatie

De kernactiviteit van Moreau & Blomme is ook haar enige activiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat een uitmuntende service enkel verleend kan worden vanuit een doorgedreven specialisatie, in ons geval in vermogensplanning. Om die reden beperkt de adviesverlening van Moreau & Blomme zich uitsluitend daartoe. Cliënten met vragen buiten de sfeer van estate planning, worden consequent doorverwezen naar andere, in de betrokken materie gespecialiseerde, kantoren.

  • Kleinschaligheid

Onze persoonsgebonden aanpak verzekert de cliënt dat alle contacten, van het begin tot het einde, verzorgd worden door eenzelfde persoon, hetzij Luc Blomme hetzij Marc Moreau. Zij kennen het dossier van hun cliënt dan ook door en door. Dit komt niet enkel de efficiëntie ten goede, maar biedt de cliënt ook een maximale discretie.

  • Pragmatisme

De aanpak van Moreau & Blomme is doeltreffend: advisering en begeleiding zijn sterk praktisch getint, behoedzaam en gericht op het vermijden van conflicten (zowel familiaal als fiscaal).

Transparante tarifering
 
  • Uurtarief

Adviesverlening en begeleiding gebeuren in principe op basis van een uurtarief van € 214,00.

  • Forfaitair tarief

Voor courant voorkomende werkzaamheden werken wij met forfaitaire bedragen, waarvan de hoogte werd vastgelegd vertrekkend van hetzelfde uurtarief. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de redactie van de statuten van een burgerlijke maatschap of van het reglement van een onverdeeldheid, de redactie van een ontwerp van schenkingsakte… Wij werken nooit op commissiebasis, noch in functie van de omvang van het vermogen van de cliënt.

  • Kosten

Verplaatsingskosten worden doorgerekend aan € 0,75 per werkelijk gereden kilometer. Binnenlandse verplaatsingstijden worden in de regel niet aangerekend. Andere kosten (bv. tol van tunnel of snelweg, koerierdienst…) worden aan reële kostprijs doorgerekend. Alle hiervóór vermelde bedragen zijn geldig vanaf 1 juli 2023 en te verhogen met 21% BTW. Hebt u nog vragen ? Neemt u dan gerust contact op.